معرفی منتورهای فناوری های کشاورزی و دامی

تعداد بازدید:۱۱۶۸

                                                                 

      خانم آلا عنایتی                                       خانم ساجده مدنی                                    آقای مجید خان زاده

دکتری عمومی دامپزشکی                دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست            کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان 

           رزومه                                                     رزومه                                                    رزومه

 

  

   آقای حسام شفیعی

 کارشناس ارشد شیلات

           رزومه