کاربرگ مقدماتی ثبت درخواست حمایت و مشارکت

ویژه طرح های مرتبط با آموزش و توسعه منابع انسانی

 • 0
 • موضوع پیشنهادی:*ایده / محصول و یا فناوری پیشنهادی را توصیف نمایید.
  1
 • میزان پیشرفت:*فعالیت هایی که تا کنون انجام شده و نتایج آن را ذکر نمایید.
  2
 • درخواست ها و پیشنهادها:*با توجه به محورهای مقابل درخواست ها و پشنهادها باید انتخاب یک یا بیشتر از موارد روبرو باشد:
  ( تامین مالی و سرمایه گذاری)
  ( تولید و عرضه مشترک محصولات و خدمات آموزشی:)
  ( نمونه سازی و اجرای پایلوت طرح ها و خدمات آموزشی)
  ( تجاری سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری مرتبط با آموزش و منابع انسانی)
  (توسعه بازار محصولات و خدمات)
  ( تامین زیرساخت های فنی و تخصصی برای طراحی و توسعه محصولات و فناوری های جدید)
  (استقرار در مرکز نوآوری)
  (ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ تخصصی)
  3
 • پیشنهاد دهنده*خود را اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی بطور کامل معرفی نمایید
  4
 • راه های ارتباطی*شامل تلفن/ ایمیل / نشانی/ صفحات اجتماعی یا سایت
  5