بومی سازی دانش فنی تولید مواد موثره تعلیق شکن نفتی