مصاحبه دکتر کمبرانی با شبکه خبر در خصوص فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی